Repair Café zu Foulscht

If you are interested in this MEETING, add it to your follow list by clicking on the "FOLLOW" button, indicate whether you will PARTICIPATE, INVITE others, REACT or COMMENT on it if you have any questions or concerns.
React
When ?

13 May 2023
14:00

13 May 2023
17:00

(Local hour)
Visibility Everyone on or outside of Vibrerlocal
The location
Related to Bureau LEADER Atert-Wark
Related to this project Repair Café am Kanton Reiden
Event website http://www.repaircafe.lu
Classification*
Education, Coaching, Personal development Education, Coaching, Personal development
Games, Sports, Leisure Games, Sports, Leisure
Social, Communication, Co-organization Social, Communication, Co-organization

Discover below the detailed descriptions of this meeting, REACT or COMMENT according to your aspirations.
Um Repair Café kanns du deng futtis Saache flécke loossen.
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
👉 If you wish to comment, improve or criticise this description, please login or create an account - click here!
Jeden der Lust hat vorbei zu kommen!
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
👉 If you wish to comment, improve or criticise this description, please login or create an account - click here!
Du kenns mat denge futtisse Saachen tëschent 14 a 17 Auer op een vun de Rdv’en. Du mells dech beim Empfang un. Entweder kenns du direkt un d’Réi a kanns bei de Repairer oder d’Repairerin, déi mat dir zesumme probéiert däi Stéck ze flécken. Vläicht muss du e bësse waarden, an dierfs der et am “Wartesall” gemittlech maachen, mat enger Taass Kaffi an engem Stéck Kuch. D’Flécken ass gratis, mee du kanns ee klengen Don un de Repair Grupp maachen, wann s du zefridde waars.
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
👉 If you wish to comment, improve or criticise this description, please login or create an account - click here!
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
👉 To access this information log in or create an account - click here ;-)
Warning: browser version not tested. Please use a more recent version or another type of browser (see terms of use).